Jezioro Radziszewskie w Chojnie
 

   

Administrator jezior  Skarbu Państwa

http://www.rzgw.poznan.pl/rybactwo/rybactwo-konkursy.php

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

    

                                                                               STAROSTWO POWIATOWE 
                                                                                 w Szamotulach

                                                                                                            
data wpł.
2001 -03- 2 2
                                                                                Ldz. Nr   ...............................

 

OPERAT RYBACKI

OKREŚLAJĄCY  ZASADY  PROWADZENIA  RACJONALNEJ  GOSPODARKI  RYBACKIEJ
NA JEZIORACH ZLEWNI RZEKI WARTY W OBWODACH;

   JEZIORO RADZ1SZEWSKIE - obwód 326

                       

PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE WALDEMARA RADZIEJA
CHOJNO 45 . GMINA WRONKI.

  

opracował:

mgr inż, Waldemar Radziej  

GAŁOWO 2001

 

 


 

 

JEZIORO RADZISZEWSKIE

 

 

Położone jest w zlewni rzeki Warty, obwód rybacki nr 326 o powierzchni geodezyjnej 45,46 ha w obrębie Chojno; dz. nr 573 - grunty przyległe o powierzchni 1,89 ha dz. nr 375. W pobliżu znajduje się wieś Chojno, gm. Wronki, powiat szamotulski.
Jezioro położone jest wśród piaszczystych wzgórz pokrytych lasem sosnowym. Nad jeziorem występuje rekreacja turystyczna.
Obwód jeziora Radziszewskiego posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich wydane przez Starostę Szamotulskiego .

W skład obwodu wchodzą Jezioro Radziszewskie oraz odcinek cieku bez nazwy, dopływ rzeki Warty do mostku na drodze koło DPS
we wsi Chojno w kierunku (Koziołka) Pustelni. Pozwolenie ważne jest do 31 grudnia 2010r.

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA

 

1. Charakterystyka obwodu rybackiego.

Jezioro Radziszewskie położone jest w zlewni rzeki Warty. W skład obwodu nr 326 wchodzi jezioro (powierzchnia geodezyjna) wraz
z   odpływem do mostku na drodze z Chojna do Koziołka i leśniczówki Pustelnia.
Jezioro posiada pomiary batymetryczne z 1960r. (45,10 ha) . Maksymalna głębokość wynosi 12,1 m- średnia 4,07m, długość maksymalna 1520 m, szerokość maksymalna 680 m.
Kierunek usytuowania jeziora sprzyja głębokiemu mieszaniu wody przez wiatry zachodnie i wschodnie. Linia brzegowa jest bardzo regularna, dno jeziora w przeważającej części do 3 - 4 m jest piaszczyste, natomiast poniżej zalegają osady denne o miąższości od 0.1 - 0.5 m.
W północnej części jeziora osady denne dochodzą do 2, O m- Objętość zbiornika wynosi 1.835 tys. m3.

2. Występujące źródła zanieczyszczeń wód i innych zagrożeń mających wpływ na prowadzenie racjonalnej gospodarki.
Do wód jeziora Radziszewskiego nie są odprowadzane bezpośrednio żadne ścieki zagrażające życiu ryb. Ma to jednak miejsce pośrednio z wodą deszczową , z ośrodków wczasowych oraz indywidualnych domków letniskowych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora. Ponadto,
z uwagi na zorganizowane kąpielisko , wprowadzane są duże ilości związków organicznych zanieczyszczających wodę jeziora.

3. Opis obrębów ochronnych, tarlisk, urządzeń piętrzących i łowisk specjalnych oraz pomostów
Na terenie obwodu nie występuje żaden obręb ochronny. Cała powierzchnia obwodu eksploatowana jest rybacko przez cały rok. Tarliska ochronne występują w partiach przybrzeżnych (patrz mapa). Na terenie obwodu nie ma urządzeń piętrzących oraz nie występują żadne łowiska specjalne. Występują natomiast trzy pomosty rekreacyjne przy ośrodkach wczasowych (patrz mapa).

4. Opis kąpielisk, tras żeglownych sportów wodnych występujących w obwodzie

Na terenie obwodu nie występują żadne trasy żeglowne. Znajdują się natomiast kąpieliska strzeżone i niestrzeżone przy ośrodkach wczasowych pobudowanych nad jeziorem. Kąpieliska takie znajdują się w północnej, wschodniej oraz południowej części jeziora. Na jeziorze w okresie letnim używane są przez wczasowiczów jednostki pływające, kajaki, rowery wodne, żaglówki, łodzie, deski. Fakt powyższy wywiera negatywny wpływ
na eksploatację rybacką jeziora w okresie letnim. Decyzją Rady Powiatu Szamotuły na jeziorze zakazano używania sprzętu pływającego z silnikiem spalinowym.

5. Charakterystyka   ichtiofauny-   warunków   życia   oraz   powierzchni występującej roślinności
Jezioro Radziszewskie wg oceny punktowej IRS (3) wskazuje na przeciętną produktywność pierwotną. Produktywność ta jest zarówno wynikiem zasobności wody w sole mineralne, jak również procesów mieszania wody przez wiatry w zasięgu których znajduje się ok. 82% pojemności wodnej jeziora. Zawartość tlenu poniżej 2 mg Oa/l występuje od 7-8 m głębokości, zaś poniżej tej głębokości tlen spada do zera, a pojawia się siarkowodór. Dominującymi gatunkami są: płać, leszcz, lin, szczupak, okoń. Rzadziej występuje węgorz, sandacz, karp. Litorai sięga do 4 m głębokości i obejmuje ok. 57% powierzchni dna. Na powierzchni 2,5 ha porośnięty jest wąskim i przerywanym pasem roślin wynurzonych (część północna ) reprezentowanych przez trzcinę pospolitą i pałkę szerokolistną. Na powierzchni 45% porośnięty jest roślinnością zanurzoną reprezentowaną przez wywłócznik, rogatek oraz ramienice. Profundal poniżej 4 m głębokości zajmuje 43% powierzchni dna. Zasięgiem epilimmonu objęte jest ok, 7 ha profundalu.

Pelagial o powierzchni 20 ha sięga do 7 m i wyznacza go zawartość tlenu powyżej 2 mg Oa/l. Występujący brak tlenu w głębszych partiach zbiornika
w okresie stagnacji letniej, uniemożliwia korzystanie z tych powierzchni (ok. 12 ha) przez ryb). Przezroczystość wody w okresie letnim wynosi ok. 2 m.

6. Cel i zakres korzystania z wód obwodu

Na jeziorze Radziszewskim prowadzi się gospodarkę rybacka polegającą na zarybianiu odpowiednimi gatunkami ryb, wykonywaniu różnego rodzaju melioracji rybackich, ochronie tarła ryb, przestrzeganiu okresów i wymiarów ochronnych ryb, na połowie ryb za pomocą odpowiedniego sprzętu rybackiego, ochronie przed kłusownictwem rybackim. Popierany jest sportowy połów ryb.

7. Ocena dotychczasowej gospodarki rybackiej

Według klasyfikacji rybackiej jezioro należy do typu leszczowego. Średnia wieloletnia (tabela odłowów) połowów rybackich wynosi 18,9 kg/ha powierzchni jeziora; waha się od 1,9 kg/ha w roku 1993 - okres przejściowy z PGRyb Oleśnica do AWRSP w Pile - do 38 kg/ha w 1998r.
W ostatnich latach wydajność rybacka jest niższa. Spowodowane jest to przez mniej intensywne połowy przez dzierżawcę, a z drugiej strony większa zdecydowanie presja wędkarska.. Jezioro zarybiono różnymi gatunkami ryb (tabela zarybień). W ostatnich latach z powodu bardzo wysokich cen nie zarybiano węgorzem montee.

 

 


8. Plan gospodarowania.

Na jeziorze Radziszewskim będzie prowadzona gospodarka rybacka podobna do dotychczasowej .Zarybianie będzie odpowiednimi gatunkami ryb, m. in. sandaczem, chronione będzie tarło ryb. przestrzegane będą okresy i wymiary ochronne ryb, wykonywane będą zabiegi melioracji rybackich, znacząco będzie popierany sportowy połów ryb przez wędkarzy. Jezioro chronione będzie przed kłusownictwem.

 

 

 

Podstawowe akty prawne i materiały źródłowe służące do opracowania operatów rybackich:
1) Ustawa o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985r. (Dz. U. Nr 21, póz. 91);
2) Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 27 września ł996r. (Dz. U. Nr 128 , póz. 602);
3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 grudnia 1997r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek uprawnionych do opiniowania tych operatów ( Dz. U. z 1997r. Nr 154 , póz. 1010);
4) Umowa użyczenia nieruchomości rolnej zawarta z AWRSP w Pile z dnia 28 lutego 1994r.;
5) Operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód śródlądowych dla celów rybackich wydane w 1985r. :
6) Księgi gospodarcze jezior :
7) Założenia gospodarcze do zagospodarowania jezior, opracowanie JRŚ Olsztyn;
8) Badania i spostrzeżenia terenowe własne.

Uprawnionym do rybactwa jest dzierżawca Waldemar Radziej , zamieszkały w Gałowie , ul. Topolowa 25 C / 3 , 64 - 500 Szamotuły. W skład gospodarstwa rybackiego wchodzą 2 jeziora o łącznej powierzchni 94,30 ha oraz nieużytki o łącznej powierzchni 3,78 ha. Uprawniony do rybactwa jest absolwentem Technikum Rybackiego i Wydziału Rybackiego ART. w Olsztynie.

Podstawowa działalnością gospodarstwa jest racjonalne gospodarowanie na wydzierżawionych nieruchomościach rybackich. Gospodarstwo posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich . Problemem dla prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej na jeziorach   jest   narastające   kłusownictwo,   zanieczyszczenie   jezior (Radziszewskie) oraz brak urządzeń hydrotechnicznych.

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................

Kąpielisko nad Jeziorem Radziszewskim w Chojnie
 

   
Kąpielisko nad Jeziorem Radziszewskim w Chojnie

 


 

 

 

   

 

 

 

 

Powrót na stronę główną